BİRLİK YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

(BİRLİK YEREL SEN)

ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ  KISIM

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

  

Sendikanın Adı

Madde 1 - Sendikanın Adı; ‘Birlik Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası’’dır.

Kısa adı “BİRLİK YEREL SEN' dir. Kısaltmış olarak BRLKYRLSN de kullanılabilir.

 

Sendikanın Merkezi ve Adresi

Madde 2 - Sendikanın merkezi, İZMİR'dir.

 

Sendikanın Adresi

Madde 3 - Sendikanın adresi;  “Basmane Mh 1303 Sk No:2/B D:35 Ercümentbey İş Merkezi Konak/İZMİR”dir.

 

Adres Değişikliği

Madde 4 - Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 5 - Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 4 sıra nolu "Yerel Yönetim Hizmetleri" hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolunda olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet kolundan çıkarılacak kamu kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SENDİKANIN AMACI, YETKİLERİ VE

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 

Sendikanın Amacı

Madde 6 – Sendika;  hür sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının ve milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; Anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

a)   Üyelerine ve çalışanlara; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamaya çalışır.

b)   Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

c)   Üyelerine ve çalışanlara iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşulları sağlamaya çalışır.

d)   Üyelerinin ve çalışanların ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yürütür.

e)   Üyelerinin ve çalışanların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf eder.

f)    Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, işyerlerinde verimliliğin yükseltilmesi, dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki  ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

g)   Üyelerinin ve çalışanların adil, eşit ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.

h)   Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

i)    Çalışanların ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için  başta sendikalar olmak üzere üyelerini ve toplumu bilgilendirir, ortak çalışmalar yürütür.

j)    Üyelerinin ve hizmet kolu çalışanlarının atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin yasal düzenlemelerin liyakat ve kariyer ilkelerine uygun sağlıklı ve adalet anlayışına uygun yürütülmesi için çaba gösterir.

k)   Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

l)    Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar yapar.

m) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlara uygun hale getirilmesine çalışır.

n)   Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışır.

o)   Özürlü üyelerinin ve özürlülerin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.

p)   Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele eder.

q)   Üyelerinin ve çalışanların tüketici olduklarını göz önünde bulundurarak tüketici hakları konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur.

r)    Üyelerinin ve çalışanların karşılaşılabilecek meslek hastalıklarından korunulması ve iş riskleri konusunda önlem alınması için çalışmalar yapar,

s)   Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapar.

t)    İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

u)   Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunur.

v)   Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.

w)  21. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

x)   Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

 

Sendikanın Çalışma Şekli

Madde 7 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz.

 

Sendikanın Yetki ve Görevleri

Madde 8 - Sendika; Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler,  Kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a)   Üyeleri adına üyesi olduğu Konfederasyon ile birlikte toplu görüşmelere katılır, mutabakat metnini imzalar veya uyuşmazlık çıkarır.

b)   Toplu pazarlık uyuşmazlıklarında üyesi olduğu konfederasyonla birlikte ilgili makamlara, Uzlaştırma Kuruluna ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

c)   Çalışma hayatından, mevzuattan, mutabakat metinlerinin uygulanmasından, örf ve adetlerden doğan anlaşmazlıklarda, üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında; üyeleri ve mirasçıları adına dava açar, açılan davalarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava ve husumete ehil olur, bu davaları izler, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur.

d)   Yasa ve diğer düzenleyici işlem ve uygulamalara ilişkin olarak dava açar.

e)   Kurum idari kurullarına, Devlet personel mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara ve kurumlarda oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendikayı temsilen katılacak temsilcileri veya gözlemcileri  belirler.

f)    Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.

g)   Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci veya gözlemci gönderir.

h)   Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.

i)    Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgilerini arttıracak, tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, seminer, panel, açıkoturum, kurultay ve benzeri eğitim ve kültürel etkinlikler düzenler.

j)    Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için  kar amacı gütmemek şartıyla sağlık, eğitim, tatil, dinlenme ve spor tesislerini kurar ve işletir, sportif faaliyetler gösterir.

k)   Kitaplık ve basımevi kurar ve işletir; kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapar.

l)    Üyelerin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflere yardım eder; sandık, kreş, yurt, okul, yuva ve huzurevleri gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurulmasına yardımcı olur ve bunlara yasalar çerçevesinde katkıda bulunur.

m) Hizmet amaçlı TV ve radyo kurar ve yönetir.

n)   Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunur.

o)   Araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimleri oluşturarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve bağlı bulunduğu konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.

p)   Doğal afetlerin vukuunda, yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.

q)   Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır.

r)    Kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

s)   Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre  sahip olduğu yetkileri kullanır.

Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

 

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, SONA ERMESİ

 

Sendikaya Üye Olma

Madde 9 - Sendikaya, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci  maddesinin dört numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında çalışan memur, sözleşmeli personel  ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 10 - Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 nci maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler.  Bunun için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte örneği bulunan  Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunu 3 (üç) suret halinde doldurarak işyeri temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine  vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri yeterlidir.

Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder ve üye kayıt formunun bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir.

Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

 

Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma

Madde 11 - Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme ve Diğer Nedenlerle Ayrılmalara İlişkin Form’un 3 nüsha doldurularak, ilgili kişinin çalışmakta olduğu kurum/işyerinin evrak kayıt bürosuna verilmesi ile olur. Çekilme bildirimini alan kurum yetkilisi, çekilme bildirimine tarih ve kayıt sayısını işleyerek bir nüshasını çekilene verir. Kurum, çekilme formunun bir suretini de 15 gün içinde sendika genel merkezine gönderir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur.

Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika genel kurulunca verilir.

Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 12 - Sendika üyeliği;

a.     Sendika üyeliğinden çekilme,

b.      Sendika üyeliğinden çıkarılma,

c.      Emekli olma,

d.      4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma,

e.      Hizmet kolunun değişmesi,

f.       Memuriyetten çıkarılma,

g.      Memuriyetten istifa,

h.      Üyenin ölümü,

hallerinde sona erer.

Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri ile üst kurul üyelikleri sona erer.

Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

           

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

Madde 13 - Üyeliğin devamı ve askıya alınması;

a)   Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar,

b)   Geçici görevle yurtdışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar,

c)   Herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanlar, tekrar görevlerine dönünceye kadar,

d)   Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların adaylık süresince,

üyelikleri askıda kalır.

Sendika ve şube yönetim kurullarında görev almalarından dolayı aylıksız izinli sayılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder.

 

Konfederasyon üyeliği

Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

 

Uluslararası Kuruluşlar Üyeliği

Madde 15 – Sendika, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Üye olma ve üyelikten çekilmede  sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SENDİKA ORGANLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA ORGANLARI

 

Sendika Organları

Madde 16 – Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişari ve yardımcı organları şunlardır:

A. Sendika ve sendika şubesinin zorunlu organları;

a)   Genel Kurul,

b)   Yönetim Kurulu,

c)   Denetleme Kurulu,

d)   Disiplin Kurulu,

 

B. Sendika istişare organları;

a)   Danışma Kurulu,

b)   Başkanlar Kurulu,

c)   Temsilciler Kurulu,

d)   Sendika Genel Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar,

 

Sendika organlarından sadece yönetim kurulu üyeleri, istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izne ayrılmada sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak ve Tüzüğün 22/2 madde hükümlerindeki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, 4688 sayılı Yasanın 18 inci maddesinde öngörülen haftada bir gün izin kullanarak kurumlarındaki görevlerine çalışmaya devam ederler.

 

SENDİKA GENEL KURULU

 

Sendika Genel Kurulunun Oluşması

Madde 17 - Sendika genel kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek sendika üye sayısı 1000 (bin)’e kadar 60 (altmış), 1001-2500 arası 100 (yüz) ve 2500’den fazla ise 125 (yüzyirmibeş)  üst kurul delegesi ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden teşekkül eder. Ancak üye sayısının 1000 kişinin altında olması halinde yönetim kurulu kararı ile genel kurul üyeler ile yapılabilir.

Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan ve aidat ödeyen sendika üye sayılarına göre, her şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Üst kurul delegelerinin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a)   Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.

b)   Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.

c)   (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile toplam delege sayısı arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle toplam delege sayısının tahsisi tamamlanır.

Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, baba adı, doğum yeri ve tarihi bir liste halinde, şube genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde  sendika genel merkezine gönderirler.

Genel kurul delegelerinde  ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme  ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz. Genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.

Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Delege sayılarının tespit biçimi ve oluşumu Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 18 - Sendika genel kurulu üç yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Genel kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi; birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü, tarihi ve saati, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirine, mahalli seçim kuruluna ve Kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Olağan genel kurul ile gündeminde seçim bulunan olağanüstü genel kurullarda seçim kurullarınca onaylanarak kesinleşen Hazirun listeleri geçerlidir.

Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, kaç gün içinde tamamlanacağını belirleme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, genel kurulun bir gün içinde tamamlanmasına karar verebileceği gibi, gündemin yoğunluğuna göre birden fazla günde tamamlanmasına da karar verebilir. Bu takdirde görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-onyedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler  yukarıdaki günlerden biri içinde de tamamlanabilir.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce posta ile  veya elektronik ortamda gönderilir ve sendikanın web sitesinde ilan edilir.

Genel kurul ilanı, en az bir ulusal gazetede veya sendikanın web sitesinde ilan edilmek zorundadır.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tamsayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken 7 (yedi), en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa, toplantı sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu veya sendika  üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip üye açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı olduğu Konfederasyon yöneticileri ya da  bu konfederasyona üye olan sendika yöneticileri arasından seçilerek Divan oluşturulur. 

Şubelerde Divan için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip üye ile yetinilebilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısına) aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Divanca tanzim edilecek bir tutanakla Yönetim Kuruluna verilir.

Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Sendika zorunlu organlarına aday olabilmek veya aday gösterilebilmek için, sendika üyesi olmak yeterlidir. 

Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır.

Genel kurullarda gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde ilavesi veya gündemden madde çıkarılması önerileri,  genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine ve salt çoğunluğun oyu ile gündeme alınır.

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarını yürütür. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tesbit edilir.

Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Genel Kurulun Toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Sendika Genel Kurullarında Karar Yeter Sayısı

Madde 19 -  Genel kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

 

Sendika Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 20 - Sendika olağanüstü genel kurulu, sendika yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya yedeklerin de çağrılmasına rağmen yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) ve daha aşağı düşmesi veya  bir önceki sendika olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, sendika yönetim kurulunun kararı ile toplanır.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri sendika genel merkezinin evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada,  ilk talep tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük  süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren 60  (altmış) gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak gündemde seçim maddesi varsa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündemden çıkarılabilir.

Olağanüstü genel kurulda, bu Tüzüğün 18 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulması zorunludur. 

Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenler veya seçilemeyenler ile tüzük bakımdan üyelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

 

Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 21- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Organların seçimi,

b)   Tüzük değişikliği,

c)   Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

d)   Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülüp aynı veya değiştirilerek kabulü,

e)   Üyelik aidatının belirlenmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme,

f)    Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g)   Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe veya üyelikten çekilmeye karar verme,

h)   Sendika şubesi açma,  şubeleri birleştirme ya da kapatma veya bu konuda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verme

i)    Şube genel kurullarından gelen aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri teklifleri hakkında, sendikanın mali imkanları ve genel kurul kararları gözönünde bulundurularak şube aylıksız izinli yöneticilerini belirleme,

j)    Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla başka bir sendika ile birleşme veya katılmaya karar verme,

k)   Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verme,

l)    Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak  Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyelikten çıkarılacak üyeler hakkında karar verme,

m) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için yönetim kuruluna görev verme,

n)   Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer görevlilere verilecek  huzur hakkını belirleme,

o)   Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etme,

p)   Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme,

q)   Mevzuat yada Tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama.

r)    Konfederasyon veya üst kuruluşa katılma veya yönetim kuruluna yetki verilmesi

SENDİKA YÖNETİM KURULU

 

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 22- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim Kurulu; 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim kurulu için 7 (yedi) yedek üye de seçilir..

Yönetim kurulu seçimleri Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste halinde yapılır.

Genel kurul delegesi olmayan sendika üyeleri, genel kurula katılan delegelerin yüzde 10 (on)’unun teklifi ile aday gösterilebilir.

Seçimi kazandığı kesinleşen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Genel Eğitim sekreteri ve Genel Toplu Pazarlık Sekreterini seçer.

Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda yedek üye göreve davet edilir. Göreve çağrılacak yedek üyenin bulunmadığı durumlarda, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yürüttüğü sekreterya görevleri yönetim kurulunun belirleyeceği bir sekreterya tarafından vekaleten yürütülür.

Yedek üyeler davet edildikten sonra başkan dahil yönetim kurulu sayısının 4 (dört)’ün altına düşmesi halinde en geç altmış gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

 

Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23 - Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Sendika  yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1.   Üyesi bulunduğu konfederasyon ile birlikte Kamu İşveren Kurulu ile ‘kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar”a ilişkin olarak yapılacak toplu sözleşme oturma, üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metnini imzalama, üzerinde anlaşılamayan hususlarda anlaşma veya anlaşmazlık konularını belirleme ve tutulacak tutanağı imzalamak,

2.   Toplu sözleşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,

3.   Uzlaştırma Kurulunca hazırlanan tutanağı kabul veya reddetmek,

4.   Toplu sözleşme mutabakat metninin uygulanmasını izlemek,

5.   Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek,

6.   Kurum idari kurul gündemini belirlemek ve kurul rapor hazırlık çalışmalarını yürütmek.

7.   Personel mevzuatında veya kanunlarda veya yönetmeliklerde veya diğer düzenleyici işlemlerde öngörülen kurullarla, kamu görevlilerini ilgilendirecek kararların alınacağı kurul veya komisyonlara gönderilecek temsilcileri belirlemek.

8.   Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

9.   Sendika genel kurulunun kararlarını uygulamak,

10.Üyelik için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddetmek, çekilmeleri onaylamak,

11.Açık veya kapalı alanlarda miting, yürüyüş ve benzeri eylem ve etkinliklerde bulunmak,

12.Üyelikten çıkarılacak olanları genel kurulun onayına sunmak,

13.Genel kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

14.Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını göreve çağırmak,

15.Başkanlar Kurulunu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

16.Şubelerin olağan genel kurullarını süresi içinde yapmalarını sağlamak,

17.Tüzüğün  42 inci  maddesi uyarınca sendika şubesi yönetim kurulu tarafından reddine karar verilen olağanüstü genel kurulun toplanması talepleri hakkındaki şube yönetim kurulunun bu red kararını onaylamak veya onaylamadığı takdirde şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için bir tarih belirleyerek şubeye tebliğ etmek, bu kararın şubeye tebliğine rağmen şube yönetim kurulunca, şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için gerekli kararın süresi içinde alınmadığı takdirde; şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek ve bu toplantı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

18.Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde  genel kurul delegelerine  intikal ettirmek,

19.Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

20.Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile birlikte sendika adının kullanılması ve çift imza şartı ile borç altına girmek

21.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, genel kurulca yetki verildiği takdirde her nevi taşınır ve taşınmaz mal edinmek, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek ve lüzumunda satmak,

22.Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek,

23.Kanun, mutabakat metni ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri belirlemek ve göndermek,

24.Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,

25.Sendika bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerini belirlemek,

26.Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,

27.Danışma Kurulu Yönetmeliğini hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

28.Üyelerini temsilen çalışma hayatında mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,

29.Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için bürolar kurmak;  bütçede belirlenen kadrolara gerekli elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalıştırılanlarla sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,

30.Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak; üyeleri için kooperatifler kurulmasına öncülük etmek,

31.Sendika adına başarılı çalışmalarda bulundukları tespit edilen sendika üyesi, işyeri temsilcisi, şube başkan ve yönetim kurulu üyesi, bölge, il ve ilçe temsilcilerine sendika yönetim kurulu kararı ile ödül vermek, verilecek ödülün mahiyet ve miktarını tespit etmek,

32.Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artırıcı kurs, seminer, konferanslar ve benzeri toplantılar tertiplemek; üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek koşuluyla eğitim ve sağlık tesisleri, tatil, dinlenme, spor tesisleri kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapmak.

33.İşyerlerinde örgütlenmeleri hususunda sendika şubelerini faaliyet sahaları içinde görevlendirmek,

34.Sendika yöneticilerinin ve sendika şube yöneticilerinin (faaliyet sahası dışındaki) seyahatlerine karar vermek; (Sendika merkez ve şubelerinde çalışanlar; Sendika Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak sendika yöneticilerinden herhangi birinin görev emri ile geçici olarak göreve gönderilebilirler),

35.Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak.

36. Tüzükte öngörülen veya sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak,

37.Sendika şubesi disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,

38.Memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek suçlardan biri ile mahkum olan sendika ve sendika şubesi organlarında görevli aylıksız izinli yöneticilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,

39.Sendika şubelerince bankalarda açılacak hesaba, harcama evrakları her ay düzenli olarak sendika merkezine gönderilmek kaydıyla avans göndermek,

40.Demirbaş eşyanın terkini ve sendika şubesine devri hususlarını karara bağlamak.

41.Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

42.Sendika tüzüğünde ortaya çıkacak belirsizlikleri gidermek ve sendikanın faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla genelgeler yayımlamak,

43.Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,

44.Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

45.Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve Tüzükte ön görülen her türlü görev ve işleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 24 - Yönetim Kurulu en az, ayda  bir  defa genel başkanın başkanlığında, genel başkanın yokluğunda  genel başkan yardımcısının, onun da yokluğunda genel sekreterin başkanlığında toplanır. Genel başkan, yönetim kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, üyelerinden birinin daveti halinde de olağanüstü toplanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.  Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karar defteri genel sekreter tarafından muhafaza edilir.

Sendika yönetim kurulunda boşalmalar halinde yedek üyeler genel sekreter tarafından bir ay içinde göreve çağrılır.

Yedeklerin de çağrılmasına rağmen sendika yönetim kurulu üye sayısının 4 (dört) ve daha az sayıya inmesi durumunda sendika genel kurulu 60 (altmış) gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulu üyelerinin izinli, raporlu veya geçici görevli olmaları durumunda yerlerine vekalet edecekler yönetim kurulunca belirlenir.

 

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25 - Genel başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder, yönetim kurulu ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

b)   Genel başkan; şubeler dahil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir.

c)   Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, sekreteryaların konularıyla ilgili yazışmaları  ilgili sekreter ile birlikte imza eder.

d)   Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek  yetkisi genel başkana aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanlarına yetki verebilir.

e)   Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.

f)    Genel Başkan, lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından yapılabilir.

g)   Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

h)   Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar.

i)    Hizmet kolu ile ilgili sorunları Yüksek İdari Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve benzeri Kurul ve komisyonlara iletmek üzere üyesi olduğu konfederasyona bildirir.

 

 

Genel Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 26 - Genel Başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Genel başkanın olmadığı toplantılarda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

b)   Genel Başkan ve yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.

 

 

Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 27 - Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

c)   Genel başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

d)   Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar.

e)   Sendikanın genel yazışmalarını düzenli bir şekilde tanzim etmek, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yürütmekle görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel sekretere bağlıdır.

f)    Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.

g)   Sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmeliklerin tatbikatlarından sorumludur.

h)   Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur.

i)    Toplu sözleşmelerde imzalanan mutabakat metinlerinin izlenmesinden sorumludur.

j)    Sendika genel merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür.

k)   Sendika adına gerek sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal işleri tanzim eder.

l)    Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarını temin için eğlence, piknik, kermes, sergi vb. sosyal etkinlikleri düzenler.

m) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Sendika Yönetim Kurulunun bilgisine sunar, sendikanın basın yayın organları ile ilişkilerini tanzim eder ve Genel Başkan adına haber bülteni, dergi, broşür, gazete vb. süreli yayın organı neşretmek için gerekli çalışmaları yapar, arşiv oluşturur.

n)   Basın toplantıları ve basın açıklamalarının metinlerini hazırlar ve genel başkana sunar.

o)   Yurt içi ve yurtdışı üst kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri sağlar.

p)   Yönetim kurulu kararıyla sendika yayın organlarına sahiplik eder.

q)   Sendikanın amacına uygun yurtdışı kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ile ilgili bütün çalışmaları yapar.

r)    Yönetim Kurulu kararı ile ve sendika adına yurtdışı kuruluşların toplantılarına iştirak eder ve bu kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapar.

s)   Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu diğer kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

 

Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 28 - Genel mali sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

b) Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğini hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

c)Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.

d) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

e) Sendika şubelerine zamanında sarf avanslarını gönderir ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.

f) Sendikanın taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

g) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.

h) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.

i) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar.

j) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.

k) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Sendikanın kasasında sendika Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar.

l) Sendika ve şube yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar.

m) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince üyelik aidatının üye aylıklarından kesilip zamanda sendika hesabına aktarılmasını temin ve kontrol eder.

n) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilânço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde ilgili bakanlıklara, mercilere ve Konfederasyona gönderir.

o) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve SorumluluklarıGggGGGGIĞĞKHNAÜZÜRAAMKÜAKÜANÜKAÜKA8NNNNNNNNNNNİİMKLKEACSVBCZÖÖÖÖÖZCCCCCCCCME

Madde 29 -  Genel teşkilatlandırma sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.

b)   Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetir, üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterini çıkarır, üyeliği kesinleşenlerin belgelerini üyelerin kendilerine, kurumlarına intikalini sağlar.

c)   Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması gereken şubeler konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için hazırladığı raporu Sendika Yönetim Kuruluna sunar.

d)   Genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.

e)   Şubelerde delege seçilmesi ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlar.

f)    Sendikanın faaliyet sahası ve hizmet kolu içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlar.

g)   Sendikanın temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

h)   Teşkilatlandırılan iş yerlerindeki çalışanlara, teşkilatlanmanın faydalarını anlatan  kitap, broşür, bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar, bu hususta toplantılar düzenler, teşkilatlanma konusunda alınan kararların uygulanmasını sağlar ve bu hususta genel başkanla birlikte mesai sarf eder.

i)    Teşkilatlanma amacıyla oluşturulan kurul ve komisyonlara başkanlık eder.

j)    Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.

k)   Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30 - Genel eğitim  ve toplu pazarlık sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulu onayına sunar.

b)   Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar.

c)   Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş  ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

d)   Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.

e)   Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar.

f)    Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

g)   Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını (kooperatifler, sandıklar, yurt, gezi, eğlence günleri vb) araştırır, tespit eder ve neticelendirmek üzere yönetim kuruluna sunar.

h)   Sendika bünyesindeki sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve icrası konusunda plan yapar ve Sendika Yönetim Kurulu kararına göre uygulanmasında sorumluluk yüklenir.

i)    Üyelerin ruh ve beden sağlıklarının korunması amacıyla spor müsabakaları düzenler.

j)    Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur, eğitim için ayrılan ödeneğin amaca uygun harcanmasını takip eder.

k)   Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder, Sendika Yönetim Kuruluna sunar ve şubelerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlar.

l)    Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler neticesinde sendikanın faaliyetlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında raporlar hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

m) Üyelerin her türlü sosyal hak ve çıkarlarında gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere sunulması için yönetim kuruluna getirir.

n)   Yapılacak toplu sözleşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.

o)   Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.

p)   Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.

q)   Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.

r)    Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.

s)   Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.

t)    Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.

u)   Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır.

v)   Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

w)  Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.

x)   Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Toplu Pazarlık Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 31 - Genel eğitim  ve toplu pazarlık sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Yapılacak toplu sözleşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.

b)   Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.

c)   Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.

d)   Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.

e)   Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.

f)    Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.

g)   Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.

h)   Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır.

i)    Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

j)    Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.

k)    Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Müşterek Sorumluluk

Madde 32 – Sendika yönetim kurulu yürütülen faaliyetlerin tüm sonuçlarından müştereken sorumludur.

 

SENDİKA DENETLEME KURULU

 

Sendika Denetleme Kurulunun Oluşması

Madde 33 - Sendika Denetleme Kurulu; genel kurula katılan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Asıl üye kadar da yedek üye seçilir.

Sendika Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar. Sendika Denetleme Kurulu asıl üyelerinden boşalma halinde denetleme kurulu başkanı, en çok oy alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.

 

Sendika Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 34 -  Sendika Denetleme Kurulu,  6 (altı) ayda en az bir defa sendika merkezinde toplanıp çalışmaları denetler. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki deneticinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Gerekli görülen hallerde Genel Başkanın teklifi üzerine Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır:

a)   Sendika  Denetleme Kurulu Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimini yapar. Ara raporunu sendika genel başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.

b)   Sendika Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

c)   Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar.

d)   Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Gerekli görürse, yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

e)   Denetleme Kurulu yaptığı denetlemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü takdirde durumu raporla sendika yönetim kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Sendika  Yönetim Kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, 60 (altmış) gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur.

Bu durumda olanların sendika genel kurulu sırasında  delegelik sıfatının kaldırılması yetkisi sendika genel kuruluna aittir. Delegelerin sendika genel kurulu dışındaki hareketlerinden dolayı delegelik sıfatını kaldırmaya Sendika Disiplin Kurulu yetkilidir. Ancak, delegelik sıfatı kaldırılan üyenin genel kurula itiraz hakkı saklıdır. Kurul, kanunlardan doğan diğer yetkilerini kullanır.

SENDİKA DİSİPLİN KURULU

Sendika Disiplin Kurulunun Oluşması

Madde 35 - Sendika Disiplin Kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Sendika Disiplin Kurulu için ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir.

Sendika Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar.

Sendika Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, Disiplin Kurulu başkanı en çok oy alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.

 

Sendika  Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 36 -  Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Yönetim Kurulundan alacağı çağrı kararının, kurul başkanı ve üyelerine tebliği üzerine 7 (yedi) gün içerisinde toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına sunar.

Sendika Disiplin Kurulu;

a)   Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı harekette bulunmak,

b)   Sendikanın Tüzüğüne ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunmak

c)   Sendikanın amaçlarına ulaşılmasına veya gelişmesine engel olacak eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak,

d)   Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozan söz veya beyanlarda bulunmak,

e)   Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolunda kurulmuş başka sendikaları desteklemek,

f)    Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,

g)   Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak, sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek, borçlandırmak ve maddi zarara uğratmak,

h)   Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri, bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcileri hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

i)    Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve davranışlarda bulunmak,

Ve benzeri suçları işleyen sendika ve şube yöneticileri ile temsilcileri hakkında soruşturma yaparak uyarma, kınama veya geçici olarak azami üç ay süreli işten el çektirme yada üyelikten geçici ihraç cezalarından birini öneren kararını gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına bildirir.  Benzer suçların üyelerce işlenmesi durumunda yapılacak soruşturmalarda, üyelere de geçici ihraç cezası verilebilir. Geçici ihraç cezalarının süresi en fazla, ilk olağan genel kurula kadardır.

Cezanın uygun görülmesi ve ilgilisine tebliği, Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kendilerine verilen cezayı tebellüğ eden ilgili, sendika genel kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerine sendika genel kurulu durumu inceler ve uygun görürse Disiplin Kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir ve bu durumda ceza verilmemiş sayılır.

Görevden el çektirilen şube yöneticisi hakkında tüzüğün 33 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Sendika Disiplin Kurulu ihraç gerektiren suçlar hakkında hazırladığı rapora görüşlerini ekleyerek sendika genel başkanlığına verir.

Sendika Disiplin Kurulu, sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itirazın incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucu gereğinin yapılması için sendika şube başkanlığına gönderir.

Sendika Disiplin Kurulu; şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler. Görüşünü de belirleyerek sendika genel başkanına verir.

Yönetici ve üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez. Sendika yöneticisi ile üyelerine verilen her cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

 

SENDİKA DANIŞMA KURULU

Sendika Danışma Kurulunun Oluşması

Madde 37 – Sendika Danışma Kurulu; sendikal çalışmalara yol göstermek, örgütlenme çalışmalarına yardımcı olmak ve sendika tarafındın uygulanacak politikalar konusunda çalışmalar yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilecek en az üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri bir genel kurul dönemi için görevlendirilir. Danışma Kurulunda boşalma olması halinde yönetim kurulu boşalan üyeliklere atama yapmaya yetkilidir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca çıkarılacak Danışma Kurulu Yönetmeliği ile belirlenir. Sendika Genel başkanı veya görevlendireceği yönetim kurul üyesi  çalışmalara yardımcı olmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

 

SENDİKA BAŞKANLAR KURULU

Sendika Başkanlar Kurulunun Oluşması ve Görevleri

Madde 38 - Başkanlar Kurulu şube başkanları ile sendika yönetim kurulu üyelerinden oluşan istişari bir kuruldur. Kurula sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

Kurul; Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir, lüzum halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır.

 

Başkanlar  Kurulu :

a)   Şubelerin yerel meselelerini dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara tavsiyede bulunur,

b)   Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur,

c)   Toplu pazarlık görüşmelerinin düzenlenmesi ve mutabakat metinlerinin uygulanması hakkında görüşlerini belirtir,

d)   Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat  üzerinde görüşlerini ortaya koyar,

e)   Sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıklar,

f)    Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası    dengeyi  sağlayıcı önerilerde bulunur,

g)   Ana tüzük maddelerinin gerektiğinde yorumunu yaparak genel yönetim kuruluna görüş bildirir.

Başkanlar Kurulunca ortaya konulacak görüşler, sonuç bildirgesi halinde özel bir deftere kaydedilir, imzalanarak muhafaza edilir. Bu kararlar Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve yönetim kurulunca müteakip başkanlar kurulu toplantısında açıklanır.

 

TEMSİLCİLER KURULU

 

Temsilciler Kurulu

Madde 39 – Temsilciler Kurulu; sendika yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve il temsilcilerinden oluşur. Sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez  olağan olarak toplanır.

Temsilciler Kurulu, olağan toplantısının yanısıra, Yönetim Kurulunca belirlenen şube başkanları ve il temsilcileri ile bölgesel olarak da toplanabilir.

Temsilciler Kurulu toplantılarına genel başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi  başkanlık eder.

Temsilciler Kurulu toplantılarında teşkilatlandırma çalışmaları, sendikanın politikası ve çalışmaları ile bölgesel ve yerel sorunlar görüşülür ve toplantı sonuçları Yönetim Kuruluna sunulur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKANIN ŞUBELERİ

 

Şubelerin Açılması ve Zorunlu Organları

Madde 40 - Sendika şubeleri, genel kurulun sendika yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak genel merkeze bağlı olarak açılır. 

Şubeler, Sendika Yönetim Kurulunun şube açılması için şube kurucular kuruluna yetki veren karar tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde olağan genel kurullarını yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde olağan genel kurullarını yapmamış olanların yetkileri kendiliğinden düşer.

Şube kurucusu olabilmek için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir.

Sendika şubesinin faaliyet alanında aidat ödeyen üye sayısının 400’ün altına inmesi durumunda, bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren iki ay sonra, herhangi bir organın kararı olmaksızın şubelik kendiliğinden düşer. Sendika Yönetim Kurulu, durumu bir yazı ile ilgili mercilere bildirir. Şubeliği düşen   şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler, şubeliğin düşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kurumlarına dönerler.

Şubelerin nerede ve ne şekilde açılacağı, açılacak şubedeki zorunlu veya ihtiyari organlarındaki görevlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde belirtilir.

Şube kurucusu olmak isteyenlerden nüfus cüzdan örnekleri, ikametgah belgeleri, en az iki yıldan beri kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeler ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluş dilekçelerine  eklemek suretiyle sendika Yönetim Kuruluna gönderirler. Genel teşkilatlandırma sekreterinin hazırlayacağı rapora istinaden sendika yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasını kararlaştırabilir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il veya ilçeyi kapsayabilir. Sendika Yönetim Kurulu şubelerin faaliyet alanının kapsamını gerektiğinde yeniden düzenleyebilir.

Şube kurulmasına ilişkin karar, Sendika Yönetim Kurulunca 15 (onbeş) gün içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer suretleri eklenir.

 

ŞUBE GENEL KURULU

 

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 41 - Şubelerin mevcut üye sayıları:

a)   400 ila 1500 arasında ise Şube Genel Kurulu, üyelerin arasından seçilecek 100 delege ile Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin katılımıyla oluşur.

b)   1500 ila 3000 arasında ise; Şube Genel Kurulu üyeler arasından seçilecek 125 delege ile Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin katılımıyla ile oluşur.

c)   3000’den fazla ise, şube genel kurulu üyeler arasından seçilecek 150 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinin katımıyla oluşur.

Delegeler, şubeye üye veren işyerlerinden sendika yönetim kurulu tarafından çıkarılacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre tespit edilir.

Şubelerin sendika genel kuruluna gönderecekleri üst kurul delege sayıları, şube genel kurul tarihinden en az 15 (obeş) gün önce şubelere bildirilir.

 

Şube Genel Kurulunun Toplanma Esasları

Madde 42 -   a) Şube Olağan Genel Kurulu

Sendika Yönetim Kurulunun Başkanlar Kurulu ile yapacağı ortak toplantıda, Sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşun genel kurul tarihi de dikkate alınarak Sendika  genel kurul tarihinden en az iki ay önce tamamlanacak şekilde şubelerin genel kurul tarihlerine ilişkin seçim takvimi hazırlanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantısının gündemi; yeri, gün ve saati en az on beş gün önce mahalli bir gazetede, o mahalde gazete yayımlanmıyorsa mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan az, 15 (onbeş) günden fazla olamaz.  Toplantının yapılacağı yer, gün ve saati ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delegeleri gösteren liste de eklenir.

Seçim yapılacak şube genel kurul toplantılarından en az 15 (onbeş) gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati  ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki amire tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika şubesi binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Şube genel kurullarına çağrı, şube yönetim kurulu  tarafından yapılır.

Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında tüzüğün 17, 18 ve 19 uncu  madde esasları kıyasen uygulanır. Şube genel kurullarında delege olmayanlar hesapta dikkate alınmazlar, oy kullanamazlar, zorunlu organlara seçilemezler.

b) Olağanüstü Genel Kurul

Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) veya daha aşağı düşmesi durumunda veya şube genel kurul delegelerinin  1/5'nin yazılı isteği üzerine ve sendika yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda en geç 60 (altmış) gün içinde şube genel kurulu olağanüstü olarak toplanır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. Genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulması için gerekli işlemler Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülmez ve öneride bulunulmaz.

Olağanüstü genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Tüzüğün 23 üncü maddesinin onbeşinci bendi hükmü saklıdır.

Olağanüstü genel kurullarda bu Tüzüğün 20 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Şube olağanüstü genel kurul talepleri üzerine şube yönetim kurulu tarafından alınan karar ve başvuru örnekleri derhal sendika genel merkezine gönderilir. Şube yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul yapılmasını red kararları sendika yönetim kurulunca onaylanmadıkça ilgililere red cevabı tebliğ edilemez.

 

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 43 -  Şubelerin en yetkili organları olan şube genel kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Organların seçimi,

b)   Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,

c)   Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası,

d)   Sendika genel kuruluna delege seçme,

e)   Aylıksız izinli sayılacak şube yöneticilerini belirleyerek Sendika Genel Kurulunda görüşülmek üzere Sendika Yönetim Kuruluna sunmak,

f)    Mevzuat ve Tüzükte yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların ve şube ile ilgili diğer işlemlerin karara bağlanması.

Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 44 - Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla seçilen 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşur. 7 (yedi) de yedek üye seçilir. Yönetim kurulu, seçimin kesinleşmesinden sonra Şube başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri ve Şube Mevzuat Sekreteri şeklinde görev dağılımı yapar. Şube yönetim kurulu üyeleri seçiminde sendika yönetim kurulu üyeleri seçimindeki esaslar kıyasen uygulanır.

Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler.

Şube yönetim kurulunun çalışma esaslarının, toplantı ve karar nisabı ile üyelikten boşalması hususlarında Tüzüğün Sendika Yönetim Kuruluna ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 45 - Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi şube yönetim kuruluna aittir.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Sendika Yönetim Kurulunca belirlenen bankalarda hesap açmak ve bu hesaptan en az iki imza ile para çekmek, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak. Sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğini sarf evrakı ile incelemek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar Sendikaya göndermek,

b)   Şube genel kurulunun gündemini, genel kurula sunulacak raporu hazırlamak ve şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

c)   Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

d)   Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep etmek.

e)   İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya teklifte bulunmak,

f)    İşyerlerinde temsilci odası ve duyuru panosu ile ihtiyaç duyulabilecek gerekli malzemeleri talep etmek ve girişimlerde bulunmak,

g)   Lüzum gördüğü takdirde işyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcilerinden gerekli gördüklerini şube merkezine çağırarak istişarede bulunmak,

h)   Şube sınırları içinde ortaya çıkan her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri göstermek,

i)    Sendika üyeliği için şubeye baş vuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun başvuru tarihini izleyen 3 (üç) işgünü içinde Sendikaya intikalini sağlamak,

j)    Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle ilişki kurmak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları Sendikaya intikal ettirmek,

k)   Şube faaliyetleri hakkında her 3 (üç) ayda bir sendikaya rapor göndermek,

l)    Şube yönetim kurulu sendika veya şubesi adına dava açamaz, açılan davalarda husumete ehil olamaz. Ancak, sendika yönetim kurulunun yetki vermesi üzerine sadece yetkili bulunduğu konularda şube veya üyeler adına dava açabilir.

m) Sendika yönetim kurulunun Tüzüğe ve iç mevzuata uygun olan her türlü talimatını yerine getirmek,

n)   Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 46 – Şube yönetim kurulu ayda en az 1 (bir) kere olağan olarak toplanır. Şube başkanı yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şube yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde Tüzüğün 24 üncü maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Üst üste üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayanların şube yönetim kurulu üyeliklerinin düşürülmesine ilişkin Şube Yönetim Kurulu kararı Sendika Yönetim Kurulunun onayına sunulmak zorundadır.

Sendika Şubelerinde Görev Bölümü ve Yetkiler

Madde 47 – Şube yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

A.  Şube Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlarla yapılacak toplantılara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını, diğer sekreterlerle ilgili evrakları imza eder.

Genel başkanın izni ile şube adına basın toplantısı veya beyanatta bulunur, mahalli basındaki yanlış haberleri tekzip eder, yargıya intikal etmesi gereken haberleri sendikaya bildirir.

Sendika şubesi adına her türlü sosyal faaliyetin organizasyonunu yapar.

Şube sekreteri ile birlikte şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlar.

Şube başkanı şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

 

B.  Şube Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır. Şube başkanının vereceği görevleri yerine getirir.

C.  Şube Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Şube başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

Şube yazışmalarını yürütülmesi, şube bürolarının yürütülmesi sekretere aittir.

Şube yönetim kurulunun toplantılarının gündemi ile toplantı yer ve zamanlarını kurul üyelerine bildirir.

Ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vs. sosyal işleri takip eder.

Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, üyelerin tanışması ve kaynaşmasını teminen eğlence, piknik vs. sosyal etkinliklerin ön çalışmalarını yapar ve şube yönetim kuruluna sunar.

Her türlü basın ve yayın vasıtalarını takip eder, bilgi ve dokümanları derler ve yönetim kurulunun bilgisine sunar.

Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.

Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

D.  Şube Mali Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Şubenin mali konulardaki  tüm işlemlerini kanun ve Tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür. Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

E.  Şube Teşkilâtlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Sendikaca belirlenen teşkilatlanma programı dahilinde şube faaliyet sahası içinde kalan işyerlerinde çalışanların sendika çatısı altında toplanması için çalışır.

Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulu tarafından alınacak kararları yerine getirir.

 

E. Şube Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Sendikaca belirlenen eğitim programları çerçevesinde şube faaliyet sahası içinde gerekli eğitim çalışmalarını yapar.

Eğitim konuları ile ilgili şube yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.

 

F.    Şube mevzuat sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları:

Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip ederek şube yönetim kuruluna sunar.

Sendikaca bildirilen mevzuatla ilgili her türlü bilgi, belge ve yayınların şubeye bağlı birimlere ulaştırılmasını sağlar.

Yapılacak toplu sözleşmelere ilişkin, şubeye bağlı işyerlerinde sorun ve talepleri derler, sendikaya iletilmek üzere yönetim kuruluna sunar.

Üyelerin şikayet, istek ve taleplerini tespit eder ve yönetim kurula sunar.

Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.

Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.

 

ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI

 

Şube Denetleme Kurulu

Madde 48 - Şube Denetleme Kurulu; şube genel kurulu tarafından genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Şube Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer.

Şube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen hükümlerine kıyasen çalışır.

Şube Denetleme Kurulu; şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin, yasalar, sendika tüzüğü ve sendika yetkili organlarının kararına uygun  olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

Sendika Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporunu şube başkanına verir. Dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.

Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu raporunu Sendika  Genel Başkanına gönderir.

 

Şube Disiplin Kurulu

Madde 49 - Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Şube disiplin kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer.

Şube disiplin kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışması ile ilgili hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.

Kurul, Sendika Tüzüğü, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar. Uyarı veya kınama cezalarından birini verir. Ancak bazı hallerde sendika yönetim kuruluna bilgi verir.

İhraç gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendika Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere şube başkanına verir.

Şube Faaliyetlerinde Uygulanacak Esaslar

Madde 50 – Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEMSİLCİLİK

 

Sendika Bölge, İl ve İlçe Temsilciliği

Madde 51 -  Sendika Yönetim Kurulunda kabul edilen teşkilatlanma planı ve ilkeleri çerçevesinde şube açılmasına gerek görülmeyen veya imkanı olmayan yerlerde Bölge, İl ve İlçe temsilcilikleri açılabilir veya oluşturulabilir. Oluşturulabilecek bu temsilciliklerin faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile görevlendirme ve görevden alma usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde düzenlenir.

 

İşyeri Sendika Temsilcileri

Madde 52 - İşyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda teşkilatlanma çalışmaları yapan ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle, üyeler ile işveren ve işyeri ile sendika  arasında iletişimi sağlamakla görevli işyeri sendika temsilcileri, sendikanın faaliyette bulunduğu hizmet koluna giren     ve sendika üyelerinin çalıştığı her işyerinde Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ esaslarına göre bir genel kurul dönemi için seçilirler.

Sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı; 4688 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi gereği, işyerindeki kamu görevlisi 200’e kadar ise en çok 1 (bir), 201-600 arasında ise en çok 2 (iki), 601-1000 arasında ise en çok 3 (üç) ve 1001-2000 arasında ise en çok 4 (dört) ve 2000’den fazla ise en çok 5 (beş)’tir. Birden fazla işyeri temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

MALİ KONULAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİRLER

 

Sendikanın Gelirleri

Madde 53 - Sendikanın gelirleri şunlardır:

a)   Üyelerden alınacak üyelik aidatları,

b)   Mal varlığı gelirleri ile mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,

c)   Bağışlar ve yardımlar,

d)   Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,

e)   Uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlar,

f)    Yayın gelirleri,

g)   Diğer gelirler.

 

Üyelik Aidatı

Madde 54 - Sendika üyeleri;  yasalar, Sendika Tüzüğü ve yönetmeliklerdeki gayelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere, kamu görevlerinde bulundukları kadro veya pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşi oranını geçmemek üzere  her ay üyelik aidatı öderler. Bu oran genel kurul kararı ile yetki almak şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenebilir.

Bütün aidatlar sendika merkezinde toplanır. Aidatlar Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek banka hesaplarına yatırılır.

Sendika bütçesinde öngörülen ödenekler ilgili şubeler adına ve şubenin bulunduğu yerdeki bir bankada açılan hesaba şube giderlerini karşılayacak şekilde avans olarak transfer edilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GİDERLER

 

Sendikanın Giderleri

Madde 55 - Sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde merkez ve taşra birimlerinin harcamalarına karar vermeye Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, net asgari ücretin 10 (yirmibeş) katını, şubelerde 2 (iki) katını geçemez.

Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez.

Sendika gelirlerinin yüzde onunu; üyelerinin eğitim, mesleki  bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.

Sendika ve şube yönetim kurullarında aylıksız izinli sayılanların aylıkları, Devlet memurlarında olduğu gibi, peşin ödenir.

Sendika Yönetim Kurulu, şubelere gerekli gördüğü miktarda avans göndermeye yetkilidir.

Şubeler, sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına göre yapacakları her türlü giderlerin, mevzuat ve usulüne uygun olarak yapacakları harcamaların belgelerini, takibeden ayın 5 (beş)’ine kadar sendika merkezine gönderirler.

Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

Sendika Yönetim Kurulu, muhasebe sistemi ve harcamalara ilişkin yönetmelik çıkararak gelir ve giderlerin yapılması ve kaydında uyulacak usul ve esasları belirler.

 

Sendika Bütçesi

Madde 56 - Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

Bütçe 3 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

Bütçede:

a)   Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları,

b)   Giderleri ve sarf yerleri,

c)   Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler,

d)   Sendika merkezi ve şubelerinde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,

e)   Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (Mal varlıkları, Demirbaş ve Taşınmaz olarak)

ayrı ayrı belirtilir.

 

Ücret, Ödenek ve Sosyal Yardımlar

Madde 57 -   

a)   Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal yardımlar,

b)   Sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlardaki görevlilere verilecek ödenekler ile,

c)   Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı,

Sendika Genel Kurulunda tespit olunur.

Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ile şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler yılda otuz gün ücretli izin kullanırlar. Yıllık izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yıl da kullanılabilir. İkinci yılın sonunda kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz. Kullanılmayan yıllık izinler karşılığında ücret ödenemez ve talep edilemez.

 

Harcırah, Yolluk ve Yevmiyeler

Madde 58 - Sendika ve şubelerin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyelerine, sendika personeline ve sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere sendika tarafından yurt içi veya yurt dışına geçici olarak görevlendirilmeleri, aynı şekilde kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine ödenecek harcırah, yolluk ve yevmiyeler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Tazminatlar

Madde 59 -  a) Hizmet Tazminatı:

Sendika ve şubelerinde aylıksız izinli olan Yönetim Kurulu üyelerine, görev dönemleri sonu görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için iki aylık maaşları tutarında hizmet tazminat ödenir. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir. Hizmet tazminatı hesabında bir yıldan az süreler bir yıl olarak kabul edilir. Ancak aylıksız izinli sayılanların tekrar aylıksız izinli göreve seçilmeleri durumunda hizmet tazminatı ödemeleri aylara isabet eden miktar üzerinden ödenir.

 

b)Kaza, Malûliyet ve Ölüm Tazminatları

Genel kurul dışındaki sendika ve şube zorunlu organlarının Yöneticilerinden önceden karar almak suretiyle herhangi birinin, Sendika veya şube yönetim kurulunca görevlendirilen teşkilat kademesindeki yönetici, temsilci üyeler ve teşkilatta çalışanlardan herhangi birisinin sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında iş kazası geçirerek tedavi görmesi sırasında ve istirahatlı olduğu sürece kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan ödemeler ile esas işlerinde almakta oldukları ücret arasındaki farklar sendikaca karşılanır.

İş kazası sonucunda iş yapabilecek derecede malûl kalanlara Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile malûliyetleri oranında ve en çok net aylık ücretlerinin 5 katına kadar, iş yapamaz durumda malûl kalanlara net aylık ücretlerinin 8 katı, ölenlerin varislerine net aylık ücretlerinin 10 katı tutarında tazminat ödenir.

İşçilerin kıdem ve hizmet tazminatı hakları saklıdır.

 

Parasal Yardımlar

Madde 60 -  Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden yada sendikal faaliyetlerinden dolayı uğradıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla maddi yardım yapabilir.

Sendika ve şube organlarında görev almaları nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu görevlerine yeniden  seçilemedikleri veya seçilmedikleri takdirde ayrıldıkları kurumlarındaki işlerine dönünceye kadar, sendikadan aldıkları en son aylık tutarında kendilerine aylık ödenir. Bu süre hiçbir şekilde bir ayı geçemez.

 

Yurt Dışına Gönderilme

Madde 61 – Sendika tarafından  üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluşa veya üst kuruluşun üyesi bulunduğu uluslar arası kuruluşlara veya bu kuruluşların dış ülkelerdeki diğer üyelerinin çağrısı üzerine yurt dışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Genel Kurulda tespit olunur.

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Mal Beyanı

Madde 62 – Sendika ve şubelerinin Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görev alanlardan aylıksız izinli sayılan yöneticiler, yönetici göreve seçildikten sonra, iki ay içinde kendilerinin, eş ve çocuklarının noter tasdikli mal beyanlarını sendikaya vermek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sendika şubelerindeki yöneticilik sıfatları  bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.

Mal beyanları, yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazılır ve yönetim kurulunca saklanır. Yedek üyelerden asıl üyeliğe geçenler de, geçiş tarihinden itibaren iki ay içinde mal beyanlarını verirler.

Mal beyanı, her seçim döneminden sonra tekrarlanır.

Mal beyanında yazılı olanlar açıklanamaz, ancak yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

Sendika ve şubelerde aylıksız izinli olanlar, sendika adına kurulan veya işletilen kuruluşlar hariç, başka bir işle uğraşamazlar.

 

Mal İktisabı

Madde 63 – Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

 

Adli Takibata Uğrama

Madde 64 – Sendika veya sendika şubesi yöneticilerinden bir veya bir kaçının (Anayasa ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında) sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması  veya mahkum olması halinde gerekli tedbirler alınır.

Bu durumda olanlara, Sendika Yönetim Kurulunun uygun ve gerekli görmesi halinde avukat tutmak dahil hukuki yardım yapılır, ilgilinin tahliyesine kadar ücreti kendisine veya ailesine ödenir.

Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde Sendika Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de sendikanın  bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alır.

 

Denetim, Kapsam ve Mahiyeti

Madde 65 - Sendika ve şubeleri  denetleme organlarınca, Yasalara ve tüzük hükümlerine göre denetlenir. Yönetim kurulu, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 inci maddesi gereği sendikayı her an denetime hazır bulundurur.

 

Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 66 - Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

a)   Üye kayıt formları ve defteri ile üyelikten çekilme bildirim formları,

b)   Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

c)   Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

d)   Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

e)   Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

f)    Gelir makbuzları ve bunların zimmet defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,

Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

Şubeler de b, c, d fıkrasındaki kayıtları tutmak zorundadır.

Yukarıda yazılı defterler, notere veya Valilik Dernekler Masasına tasdik ettirilir. Ancak yönetim kurulu karar defteri notere tasdik ettirilir.

Sendika defter ve belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak 10 (on) yıl süreyle saklamak zorundadır.

 

Birleşemeyecek Görevler

Madde 67 –

a)   Şube genel kurulu hariç, şubenin zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez,

b)   Genel kurul hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez.

c)   Şube zorunlu organlarına seçilmiş olanların sendika yönetim kuruluna seçilmesi halinde şube organlarındaki üyeliği kendiliğinden son bulur.

Şube organlarında görevli olanlar sendika denetleme veya sendika disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliğini birlikte yürütebilirler.

 

Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlemler

Madde 68 - Sendikanın feshi, genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile verilebilir. Ancak genel kurul ilk toplantısında çoğunluk sağlanamayıp, çoğunluk şartı aranmaksızın ikinci toplantının yapılması halinde, genel kurula katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ancak bu sayı bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih, infisah ve kapatma hallerinde sendika para ve mal varlığı genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı sendika veya üyesi olduğu konfederasyona veya Hazineye devredilir.

Sendikanın nakit varlığının borçlarını karşılayamaması durumunda, mal varlığı veya demirbaş eşyanın piyasa rayiçlerine göre satışı veya devri ile ödeme yapılabilir. Bu durumda ödemelerin feshe karar veren genel kurulca onaylanması şarttır.

 

Yetkilendirme

Madde 69 - Sendikanın taşra teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirilmeler esas olmakla birlikte kuruluş aşamasında görevlendirilmelerinin seçimle yapılma imkanı bulunmayan durumlarda Sendika Yönetim Kurulunca doğrudan görevlendirme yapılabilir. Bu durumda görevlendirilenlere Sendika Yönetim Kurulunca yetki belgesi verilir.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 70 - Sendika tüzük değişikliği, sendika genel kurulu gündeminde belirtilmiş olma şartı ile genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılabilir.

Tüzük değişiklikleri, sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşa ve yasal mercilere bildirilir.

 

Demirbaş Eşyanın Kayıt, Devir, Satış ve Terkini

Madde 71 – Sendika veya şubeler adına satın alınacak demirbaş eşyanın kayıt, devir, satış ve terkini ile ilgili esas ve usuller, Sendika Yönetim Kurulunca çıkarılacak Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğinde belirtilir.

 

Yönetmelikler

Madde 72 - Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklık bulunmayan konularda gerekli görülen yönetmelikler Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

 

Sendika Kurucuları

Madde 73 - Sendika, hizmet kolu esasına göre alttaki listede adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği ve ikametgahı yazılı kurucular tarafından kurulmuştur:

Adı Soyadı

Baba adı

Doğ. Yeri

tarihi

Tabiyeti

Mesleği

Kurumu

Reşat BOZAT

Haci

Kahta-1989

T.C.

Tahsildar

İzmir B.B.

Fikret BOZKURT

Kadir

Bünyan-1971

T.C.

Bilgisayar İşletmeni

Çiğli Bel.

Hakan KÜÇÜKTURAN

Kaya

Giresun -1971

T.C.

V.H.K.İ.

İzmir B.B.

Mehmet ŞİŞMAN

Yusuf

Ünye-1985

T.C.

Bilgisayar. İşletmeni

Canik Bel.

Yakup TOSBATLIOĞLU

Mustafa

Samsun -1980

T.C.

Şef

Canik Bel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şube Faaliyet Alanlarının Tespit Yetkisi

Madde 74 – Şube faaliyet alanlarının belirlenmesinde; faaliyet alanlarındaki fiilen çalışan ve aidat ödeyen üye sayıları dikkate alınarak gerekli düzenlemeyi yapma ve şube faaliyet alanlarını belirleme yetkisi Sendika Yönetim Kuruluna aittir.

 

Yürürlük

Madde 75 – Bu Tüzük, kurucuların başvuru tarihi ile yürürlüğe girer.Yapılacak değişiklikler aksi bir tarih belirtilmemiş ise olağan veya olağanüstü genel kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 76– Bu Tüzük hükümlerini Sendika Yönetim Kurulu yürütür.